Maatschappelijk Financieren
Menu

Algemene voorwaarden

I Toepasselijkheid

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze transacties uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

II Offertes

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Voorafgaande aan offertes zijn algemene informatie en adviezen uitsluitend vrijblijvend. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd, waarbij onze algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.
 2. Indien onze offertes een termijn voor aanvaarding kennen, komen deze automatisch te vervallen indien niet binnen de door ons gestelde termijn, welke ten hoogste 3 maanden bedraagt, bericht van aanvaarding wordt ontvangen.
 3. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer, dan wel mondeling aangegane overeenkomsten binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die op enigerlei wijze aan de organisatie van de opdrachtnemer zijn verbonden.


III Honoraria

 1. Als honorarium geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. In aanbiedingen en acceptaties is de prijs steeds vermeld exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Overeengekomen honoraria zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, et cetera. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig aan te passen, althans indien een en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is. Het honorarium voor door ons te verrichten werkzaamheden bestaat – indien geen all-in tarief overeengekomen is – in beginsel uit een vast basishonorarium dat betrekking heeft op verrichtingen die verband houden met de verleende opdracht. Het basishonorarium wordt aan de hand van de toepasselijke tarieven voor de betreffende werkzaamheden berekend op basis van tijdbesteding van de in te zetten dienstverleners. In de tarieven zijn begrepen de kosten voor de bureauleiding, administratiekosten, en typekosten;
 3. Rapporten en nota’s zijn per uitgave tot een oplage van 3 exemplaren in het basishonorarium verdisconteerd. Indien de opdrachtgever bijzondere eisen stelt aan de uitgave van de rapporten en nota’s, komen de meerkosten, die daar het gevolg van zijn, voor zijn rekening.


IV Levering

 1. Wij worden geacht geleverd te hebben vanaf het moment dat de overeengekomen dienst is geleverd.
 2. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever zijn wij gerechtigd de nog te leveren diensten zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.
 3. Mits hierdoor de continuïteit van de uitvoering van de te leveren diensten en de vereiste deskundigheid van de dienstverleners niet ongunstig wordt beïnvloed, zijn wij bevoegd al die wijzigingen in het team dat voor de opdrachtuitvoering werd ingezet aan te brengen, die wij voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk achten.
 4. Rapporten, nota’s en ander materiaal zijn afgestemd op de situatie zoals wij die bij de opdrachtgever aantroffen. De uitgebrachte rapporten en nota’s zijn niet bestemd voor verspreiding buiten de kring van de opdrachtgever zelf. Zij zullen derhalve door de opdrachtgever niet zonder onze toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij anders overeengekomen is, blijven ons op grond van de Auteurswet toekomende rechten en bevoegdheden voorbehouden.
 5. In geval wij voor het verlenen van een dienst, al dan niet op de overeengekomen locatie, beschikbaar geweest zijn, en van deze dienst geen gebruik is gemaakt om redenen die niet zijn toe te rekenen aan de opdrachtnemer, dan worden wij geacht de diensten over de overeengekomen periode naar behoren te hebben geleverd. In voorkomend geval heeft de opdrachtgever geen recht van inhouding of korting op het overeengekomen honorarium. Eventueel bespaarde kosten zullen daarentegen in mindering worden gebracht op het door de opdrachtgever verschuldigde.


V Termijnen

 1. De door ons gehanteerde termijnen waarbinnen een opdracht zal zijn afgewerkt, worden geacht nimmer fataal te zijn. Maatschappelijk Financieren BV is nimmer aansprakelijk voor overschrijding van termijnen, ongeacht hoe ook ontstaan.
 2. Tijdelijke niet-nakoming geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst, dan wel het opschorten van zijn verplichtingen jegens ons, dan wel het vorderen van vergoeding van vertragingsschade.
 3. Indien de voltooiing van de werkzaamheden is vertraagd door toedoen van de opdrachtgever en/of omstandigheden welke redelijkerwijs voor zijn rekening komen, waaronder eveneens geval is begrepen de omstandigheid dat derden hun verplichting jegens de opdrachtgever niet nakomen, zullen wij nimmer in verzuim zijn.


VI Reclamaties

 1. De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen nadat hij ontdekt heeft of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat de verrichte diensten/werkzaamheden niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, daarvan schriftelijk mededeling te doen per aangetekend schrijven op straffe van verval van zijn recht op het naar behoren verrichten der diensten/werkzaamheden.
 2. Elke vordering of verweer, gebaseerd op non-conformiteit verjaart na verloop van 1 jaar na het doen van bovenvermelde kennisgeving.
 3. Een en ander geldt onverlet het feit of wij door te late kennisgeving nadeel hebben geleden.


VII Ontbinding

 1. Wij hebben het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever in staat van faillissement raakt, surseance van betaling verkrijgt, zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt of stillegt, dan wel liquideert, dan wel een belangrijk deel van zijn vorderingen overdraagt.
 2. Ontbinding door de opdrachtgever in verband met verzuim onzerzijds kan nimmer plaatsvinden door louter één daarop gerichte schriftelijke verklaring. Zij dient in rechte te worden gevorderd.
 3. Een vordering tot ontbinding verjaart na verloop van 2 jaar nadat wij in verzuim zijn geraakt, althans indien de opdrachtgever zulks kon weten.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden in verband met in zijn risicosfeer liggende omstandigheden (annuleren) en de opdrachtnemer zich daarmee kan verenigen, dan is hij gehouden ons schadeloos te stellen tegen betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.


VIII Overmacht

 1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van de verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel door een niet toerekenbare tekortkoming, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was voorzien, hebben wij het recht zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de verbintenis op te schorten, dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
 2. Als 'overmacht' wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoornissen of belemmeringen zoals stormschade en andere natuurrampen, brand, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, explosie, oproer, oorlog, ziekte, en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten onze controle of zeggenschap vallen.


IX Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 15.000,- (vijftienduizend euro).
 2. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade:
   • van opdrachtgevers verband houdende met of ten gevolge van verkeerde opgaaf van kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgaven;
   • verband houdende met of ten gevolge van foutieve bepaling van opleveringsdata en andere tijdsplanningen;
 • ten gevolge van faillissement, surseance van betaling en insolventie van gecontracteerde onderaannemers;
 • verband houdende met of ten gevolge van inbreuk op intellectuele eigendommen;
 1. Indien en voor zover door of namens de opdrachtgever een Constructie- of andere verzekering wordt gesloten, zal onze aansprakelijkheid daarop dienen te zijn meeverzekerd.


X Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de door ons opgegeven bankrekening. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente +2% per maand.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


XI Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever is jegens ons de door ons gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien wij en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.


XII Copyright

 1. Op door ons geschreven en verstrekt materiaal is op grond van de Auteurswet het copyright voorbehouden.
 2. Wij zijn bevoegd de uitgevoerde werkzaamheden te communiceren voor promotiedoeleinden (e-mail, internet, social media enz.), tenzij opdrachtgever nadrukkelijk zelf aangeeft dit niet te wensen.


XIII Geschillen

 1. Op een overeenkomst tussen ons en een opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen naar aanleiding van offertes of overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.


XIV Wijziging van de voorwaarden

 1. Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Wij zullen de gewijzigde voorwaarden aan de wederpartij toezenden.
 2. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.


Arnhem, 15 april 2015

Terug naar overzicht