Het team achter Maatschappelijk Financieren

Wij stellen ons graag aan u voor

Mr. Jeroen van Eertwegh

Waarborgt de publieke belangen van maatschappelijk vastgoed binnen de sectoren zorg, onderwijs sport en cultuur. Ontwerpt juridische structuren voor de financiering, de realisatie het beheer en de exploitatie. Stelt overeenkomsten op en verifieert geldleningovereenkomsten en borgstellingen op het publiek recht. Richt rechtspersonen voor het aangaan van geldleningen en begeleidt de procesgang voor verkoop, verhuur, beheer en financiering van maatschappelijk vastgoed. Ondersteunt ambtelijke organisaties voor het afdwingbaar maken van publieke prestatie, de transparantie van subsidiebesteding en de instandhouding van publieke voorzieningen. Begeleidt aanbestedingsprocedures. Studeerde Algemeen Recht aan de Universiteit van Tilburg.

Mr. Henk van de Wardt

Stelt fiscale structuren op voor de btw en overdrachtsbelasting voor maatschappelijke projecten in de sectoren sport, onderwijs, zorg en cultuur. Adviseert over het belastingregime voor zakelijke rechten, verkoop of verhuur van maatschappelijk vastgoed. Onderhandelt met de belastingdienst, redigeert bezwaar – of beroepszaken namens opdrachtgevers. Verzorgt aangiftes, onderbouwt de belastbare feiten en beredeneert de maatstaf voor de heffing vanuit de bronnen van het belastingrecht. Verstrekt en verdedigt zekerheden voor opdrachtgevers bij financieringen, leveringen en transacties. Organiseert de fiscale afwikkeling bij (her)financieringen van bestaande maatschappelijke vastgoed. Studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Mr. Jetta Scheper

Adviseert overheidsinstellingen in bestuurs-juridisch opzicht bij het opstellen van verordeningen, het toetsten van subsidies en in bestuursrechtelijke procedures. Behandelt bezwaarschriften, beroepschriften en verweerschriften. Treedt op als woordvoerder namens overheidsorganisaties. Stelt legal audits op voor sturing op juridische kwaliteitszorg, implementeert de borging van het Algemeen Belang namens overheden en tegenover de burgers. Informeert ambtenaren over de wetwerking van de Gemeentewet de Awb Wro WMO APV en andere gemeentelijke regelingen. Verzorgt trainingen op het gebied van pleitvaardigheden, adviesvaardigheden en juridische vaardigheden. Is mede auteur van het handboek Bezwaar en beroep (Stimulansz) Studeerde staats- bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht.

Drs Rein Raaijmakers

Structureert financieringen voor maatschappelijke instellingen. Begeleidt (gemeentelijke) organisaties bij het financieren van voorzieningen en vastgoed in de sectoren zorg, sport onderwijs, cultuur en sociale woningbouw. Werft en selecteert kandidaat-kredietverleners binnen de bancaire sector, waaronder handelsbanken, sectorbanken en de ideële banken. Introduceert institutionele beleggers uit de geld- en kapitaalmarkt aan maatschappelijke instellingen en gemeenten. Stelt meer jarenprognoses (MJP) op voor financieringsaanvragen. Initieert samenwerking tussen kredietverleners en instellingen voor (on)geborgde leningen, beoordeelt financieringsvoorstellen en coördineert daarvoor de werkzaamheden en de inzet van intermediairs die optreden namens de geld- en kapitaalmarkt en fondsen. Studeerde economie (Erasmus Universiteit Rotterdam). Was voorheen werkzaam binnen het bank en kredietwezen en daarna verantwoordelijk voor het structureren en beheren van fondsen.

Wim van Rijswijk

Begeleidt de financiering van publiekmaatschappelijke voorzieningen. Ontwerpt financiële hoofdstructuren voor maatschappelijke voorzieningen. Stelt hiervoor raadsvoordrachten op en ontwerpteksten voor politici. Initieert publiek-private samenwerkingen voor de uitvoering van overheidstaken en bewaakt het karakter van zakelijke relaties in de uitvoering. Begeleidt besluitvormingsprocessen voor het financieren, het beheren en het exploiteren van publieke initiatieven. Adviseert overheidsinstellingen over eigendomsverhoudingen en verduidelijkt de werkingssfeer van de wetgeving daarover. Is gastdocent en verzorgt lezingen over onder meer privatiseringen, rechtsvormen en rechtsbetrekkingen. Was betrokken bij het onderzoek door de Raad van Financiële verhoudingen (adviesraad van de regering), over de publieke bekostiging van maatschappelijke initiatieven (nov. 2014). Studeerde wiskunde (Groningen).