Projecten van Maatschappelijk Financieren

Sport

Overheden subsidiëren sportorganisaties waardoor sport toegankelijk blijft voor de lokale bevolking. Daarmee groeit de afhankelijkheid van overheidssubsidies echter ook. Die afhankelijkheid kan voor een deel worden teruggedrongen via de methode Maatschappelijk Financieren®, omdat andere private partijen ook mogen profiteren van de financieringsvoordelen van de sportorganisaties. Daar staat tegenover dat de financiële voordelen die zij behalen ten gunste komen van het verlagen van de subsidie.

Zorg

Overheden coördineren uiteenlopende taken die verband houden met het lokale aanbod van zorg. Zorginstellingen staan voor de taak dat zorgaanbod te financieren volgens wettelijke voorschriften. Die voorschriften hebben verborgen kenmerken die Maatschappelijk Financieren® wettelijk afdwingbaar maakt, om het zorgaanbod kostenvoordelig te houden. Daar staat tegenover dat zorginstellingen en overheden het zorgaanbod op peil houden.

Onderwijs

Overheden hebben een wettelijke plicht om onderwijsvoorzieningen te financieren, maar die plicht voorziet niet altijd in het financieren van de ambities van het onderwijsbestuur. De methode Maatschappelijk Financieren® kan dergelijke tekortkomingen in de financiering opheffen, omdat de zekerheidswaarde van deze wettelijke plicht hoger ligt dan de financieringsplicht groot is Daar staat tegenover dat het onderwijsbestuur die ambities moet waarmaken tegenover de gemeente.

Cultuur

Overheden beschermen culturele voorzieningen tegen onbedoelde marktwerking. De Nederlandse cultuur en volksvlijt is altijd gebaseerd geweest op een grote mate van onafhankelijkheid en deze vrijheid brengt nog steeds het beste in ons naar boven. Maatschappelijk Financieren® is een financieringsvorm die de cultuur beschermt, door het werven en selecteren van kredietverleners die cultuur zien als maatschappelijk kapitaal. Daar staat tegenover dat onze volksvlijt ook beschermd blijft tegen onbedoelde marktwerking.

Voorbeeldprojecten

Zorgprojecten

Onderwijsprojecten

Cultuurprojecten

Sportprojecten